Adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

 

a “3T” Research Kutatásfejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
(Cg.09-09-013795, adószám: 14026825-2-09, képv.: Dr Biró Attila ügyvezető önállóan) 4024 Debrecen, Szent Anna utca 37/1. 2. em. 1. szám alatti gazdasági társaság (a továbbiakban „Társaság”), mint Adatkezelő tekintetében

 

amely létrejött az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU Rendelete (továbbiakban: GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (továbbiakban: Infotv.) alapján abból a célból, hogy a Társaság a hatályos adatvédelmi rendelkezéseknek megfeleljen, a munkavállalói és egyéb Érintett természetes személyek adatainak védelme kellőképpen szabályozásra kerüljön, és a Társaság gazdálkodási tevékenysége során az adatvédelmi szabályok alkalmazását adaptálja a működésébe. A Társaság elkötelezett a magánszemélyek adatai védelme mellett, így a vele kapcsolatban álló természetes személyek jogainak és érdekeinek érvényesülése érdekében az alábbi tájékoztatást nyújtja.

 

1. Tájékoztatás a meghirdetett klinikai kutatási asszisztens munkakör betöltésére jelentkezők részére:

 1. A munkavállalók adatainak kezelése

A Társaság a munkavállalóiról kizárólag olyan adatok tart nyilván, amelyek munkaviszony létesítéséhez, fenntartásához és megszüntetéséhez, illetve a szociális-jóléti juttatások biztosításához szükségesek és a munkavállaló személyhez fűződő jogait nem sértik.

1.1.    Munkaviszonyt megelőző felvételi adatkezelés

Az adatok forrása: Az adatokat az Érintett szolgáltatja akkor, amikor a Társaság által meghirdetett állásra jelentkezik.

Érintettek köre: azon természetes személyek, akik a Társaság által meghirdetett állásra jelentkeznek.

Az adatkezelés célja: leendő munkavállaló kiválasztása.

Az adatkezelés jogalapja: szerződéskötést megelőző adatkezelés (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja).

A kezelt adatok köre:

 • a jelentkező neve, amely adat kezelésének célja a jelentkező azonosítása.
 • a jelentkező önéletrajzában szereplő adatok, amely adatok kezelésének a célja a kompetencia megállapítása, illetve ha tartalmaz kapcsolati adatokat (telefonszám, e-mail cím, postacím), úgy a kapcsolatfelvétel.
 • a jelentkező motivációs levelében szereplő adatok, amely adatok kezelésének a célja a munkavállaló alkalmasságának megállapítása.
 • a jelentkező végzettségét igazoló okiratok másolata, amely adatok kezelésének a célja a munkavállaló alkalmasságának megállapítása.
 • a jelentkezőről készült esetleges feljegyzések, amely adatok kezelésének a célja a munkavállaló alkalmasságának megállapítása.

Adatkezelés időtartama: Az önéletrajzot és a motivációs levelet az adatkezelő a pozíció betöltéséig őrzi, kivéve, ha a jelentkező ennél hosszabb őrzési időt kér kifejezett nyilatkozatával. Az elektronikusan érkezett önéletrajzot és kísérő dokumentációt az őrzési idő végén az adatkezelő visszaállíthatatlanul törli az elektronikus levelezéséből. Amennyiben a pályázó a jelentkezését visszavonja, vagy adatkezelést megtiltó nyilatkozatot tesz, úgy az adatait az Adatkezelő haladéktalanul törli.

Adattovábbítás: a jelentkezéskor megadott adatok tekintetében nincs.

Az adatokhoz a Társaság ügyvezetője, illetve a felvételi eljárásban véleményezésre jogosult munkavállalója fér hozzá. Technikai probléma megoldása érdekében az adatokhoz hozzáférhet az Adatkezelő elektronikus levelezését biztosító tárhelyszolgáltató megfelelő jogkörrel bíró alkalmazottja.

1.2.    Munkaviszony létesítése: alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos adatkezelés

A munkavállalóval szemben csak olyan alkalmassági vizsgálat alkalmazható, amelyet a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet ír elő, vagy amely munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott jog gyakorlása, kötelezettség teljesítése érdekében szükséges. A vizsgálat előtt részletesen tájékoztatni kell a munkavállalókat többek között arról, hogy az alkalmassági vizsgálat milyen készség, képesség felmérésére irányul, a vizsgálat milyen eszközzel, módszerrel történik. Amennyiben jogszabály írja elő a vizsgálat elvégzését, akkor tájékoztatni kell a munkavállalókat a jogszabály címéről és a pontos jogszabályhelyről is.

Pszichológiai, vagy személyes készségek kutatására irányuló tesztlapot az Adatkezelő nem tölt ki.

Adatok forrása: Az adatokat az üzemorvosi szolgálat szolgáltatja részünkre a megkeresés (beutaló) és az elvégzett vizsgálatok alapján.

Érintettek köre: A társaság munkavállalói.

A kezelt adatok köre:

adat megnevezése adatkezelés célja
név munkavállaló azonosítása
alkalmasság ténye, ehhez szükséges feltételek munkaviszony létrehozása, fenntartása

 

Az adatkezelés jogalapja: jogszabályi rendelkezés, a Munka Törvénykönyvének 51. § (4) bekezdése alapján.

Az adatokat az alábbi személyek ismerhetik meg: A vizsgálat eredményt a vizsgált munkavállalók, illetve a vizsgálatot végző szakember ismerhetik meg. Az Adatkezelő csak azt az információt kaphatja meg, hogy a vizsgált személy a munkára alkalmas-e vagy sem, illetve milyen feltételek biztosítandók ehhez.

Adatkezelés időtartama: Adatkezelő az alkalmassági adatokat a munkaviszony megszűnését követő 5 évig őrzi.

Adattovábbítás: nem történik.

2. Adatkezelés elektronikus levél útján történő kapcsolatfelvétel esetén

2.1. Egyszeri információkérés

Az információkérés során az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul. Ehhez az adatokat Ön szolgáltatja részünkre, amikor társaságunkat megkeresi. Társaságunk a kérése teljesítése során kizárólag akkor kérhet többletadatokat, ha a kért információ szolgáltatásához az Ön pontosabb beazonosítása szükséges.

Egyszeri információkérés során Ön akkor lesz Érintett, ha társaságunktól információt kér a személyes adatainak megadása mellett.

Az Adatkezelő az alábbi adatokat kezeli egyszeri információkérés során:

1.) Az Ön által megadott név, amely adat kezelésének célja az Ön azonosítása annak érdekében, hogy Önnek a megfelelő információt tudjuk nyújtani és Önnel a kapcsolatot tudjuk tartani.

2.) Az Ön által megadott telefonszám és/vagy e-mail cím, amely adatok kezelésének célja az Önnel történő kapcsolattartás az információ nyújtása során.

3.) Az Ön által feltett kérdés tartalma, amely adat kezelésének a célja a válaszadás.

4.) Amennyiben az Ön által feltett kérdés üzleti titkot érint, úgy társaságunk vizsgálja, hogy Ön jogosult-e a kért információhoz történő hozzáféréshez. Amennyiben az 1-3. pont alatti adatokból nem derül ki ezen jogosultság egyértelműen, úgy társaságunk Öntől az alábbi adatokat kéri el abból a célból, hogy a válaszra való jogosultságát megállapítsa: születési név, születési hely, idő, anyja neve. A többletadatok megadása szintén az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, annak elmaradása esetén azonban társaságunk az adatszolgáltatás teljesítése során olyan tartalmú nyilatkozatot bocsát ki, amely szerint az adatszolgáltatás nem valósulhat meg, és amelyben az adatszolgáltatás megtagadásának jogszabályi alapjait rögzítjük.

Ezeket az adatokat társaságunk, mint Adatkezelő kizárólag a cél megvalósulásáig kezeli, azaz azokat töröljük, amint a kérdése az Ön számára megnyugtató módon, teljes körűen megválaszolásra került, vagy amennyiben erre nem kerül sor, úgy akkor, amikor társaságunk kibocsátja az adatszolgáltatást megtagadó, jogszabály megjelölésével megfelelően alátámasztott nyilatkozatát.

2.2. Ajánlatkérés

Az ajánlatkérés során az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul. Ehhez az adatokat Ön szolgáltatja részünkre, amikor társaságunkhoz valamely szolgáltatásunk igénybevétele céljából ajánlatkéréssel fordul.

Ajánlatkérés során Ön akkor lesz Érintett, ha természetes személyként a társaságunktól bármely szolgáltatásunk kapcsán ajánlatot kér, és ennek során személyes adatait megadja.

Az Adatkezelő az alábbi adatokat kezeli ajánlatkérés során:

1.) Az Ön által megadott név, amely adat kezelésének célja az Ön azonosítása annak érdekében, hogy Önnek a megfelelő ajánlatot tudjuk nyújtani és Önnel a kapcsolatot tudjuk tartani.

2.) Az Ön által megadott telefonszám és/vagy e-mail cím, amely adatok kezelésének célja az Önnel történő kapcsolattartás az ajánlattétel során.

3.) Az Ön által feltett kérdés tartalma, amely adat kezelésének a célja a válaszadás.

4.) Az Ön által igénybe venni kívánt szolgáltatás megjelölése, amely adat kezelésének célja az, hogy a megfelelő szolgáltatásra adjunk ajánlatot.

5.) Az Ön által megjelölt teljesítési határidő, amely adat kezelésének célja az Ön igényein alapuló ajánlat megtétele.

6.) Az Ön által megjelölt speciális igények, amely adat kezelésének célja szintén az Ön igényein alapuló ajánlat megtétele.

Ezeket az adatokat társaságunk, mint Adatkezelő kizárólag az ajánlat érvényességi idejének lejártáig kezeli, azaz azokat töröljük az általunk tett ajánlatban szereplő határidőt követő munkanapon.

2.3. Adatkezelés bármely szolgáltatásunk megrendelése és a megrendelés teljesítése során

A szolgáltatás megrendelése személyesen történik. A személyes megrendelés során tájékoztatjuk Önt a kapcsolódó adatkezelési szabályokról, így az egyedi szolgáltatás teljesítése kapcsán jogszabály vagy jogos érdekünk alapján kért adatokról, azok kezelésének módjáról, az adatok tárolásának időtartamáról.

2.4. Honlapunk meglátogatása

Honlapunkon cookie-kat használunk, amelyek használatának célja a felhasználói élmény biztosítása.

A honlapunkon használt cookie-k:

Kezeljük-e máshogy az Ön adatait?

Társaságunk adatfeldolgozóként több gazdasági társasággal áll szerződéses kapcsolatban, amelynek során az Ön adatait kezelő szervezet társaságunk, mint adatfeldolgozó részére továbbíthatja az Ön adatait abból a célból, hogy azokkal a nyújtott kutatás-elősegítő szolgáltatásunk során az Adatkezelő kérésének megfelelő tevékenységet végezzünk. Ezen adatok köréről, az adatkezelés, adattovábbítás céljáról mindig érdeklődjön az adatkezelőnél! Egyedi megkeresésekre tájékoztatást nyújtunk arról, hogy az Ön mely személyes adatai jutottak el társaságunkhoz adatfeldolgozás céljából.

3. Az Érintettek jogai

3.1.   Előzetes tájékozódáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról  az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon

 

3.1.1. Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik

Ha az érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintettől gyűjtik, az adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információk mindegyikét:

 1. az adatkezelőnek és az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
 2. a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
 3. a jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei;
 4. adattovábbítás esetén a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái;
 5. adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a GDPR 46. cikkben, a 47. cikkben vagy a 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az azok másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az azok elérhetőségére való hivatkozás. (Nem minősül harmadik országbeli továbbításnak az Európai Unión belüli adattovábbítás.)

A fentieken túl az adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában, annak érdekében, hogy a tisztességes és átlátható adatkezelést biztosítsa, az érintettet a következő kiegészítő információkról tájékoztatja:

 1. a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 2. az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való joga;
 3. a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
 4. a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 5. arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;

Ha az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról is.

Ha az érintettet a fentiekről már tájékoztatta a társaság, úgy az újbóli tájékoztatás nem kötelező.

3.1.2. Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg

 

Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg, az adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információkat:

 1. az adatkezelőnek és az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
 2. a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
 3. az érintett személyes adatok kategóriái;
 4. adattovábbítás esetén a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái;
 5. annak ténye, hogy az adatkezelő valamely harmadik országbeli címzett vagy valamely nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a Rendelet 46. cikkben, a 47. cikkben vagy a 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az ezek másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az elérhetőségükre való hivatkozás;
 6. az adatok forrása.

Fentieken túlmenően az adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja az érintettre nézve tisztességes és átlátható adatkezelés biztosításához szükséges következő kiegészítő információkat:

 1. a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 2. ha az adatkezelés jogos érdeken alapul, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeiről;
 3. az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való joga;
 4. hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban való visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
 5. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 6. a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e; és
 7. a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

A társaság a fenti tájékoztatást az alábbiak szerint adja meg:

 1. a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit tekintetbe véve, a személyes adatok megszerzésétől számított észszerű határidőn, de legkésőbb egy hónapon belül;
 2. ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy
 3. ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor.

Ha az adatkezelő a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és a fentiekben említett minden releváns kiegészítő információról.

Nem kötelező az érintettet tájékoztatni a fentiekről az alábbi esetekben:

 1. az érintett már rendelkezik az információkkal;
 2. a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne, különösen a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, a GDPR 89. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek és garanciák figyelembevételével végzett adatkezelés esetében, vagy amennyiben az e cikk (1) bekezdésében említett kötelezettség valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezen adatkezelés céljainak elérését. Ilyen esetekben az adatkezelőnek megfelelő intézkedéseket kell hoznia – az információk nyilvánosan elérhetővé tételét is ideértve – az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében;
 3. az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten előírja az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog, amely az érintett jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedésekről rendelkezik; vagy
 4. a személyes adatoknak valamely uniós vagy tagállami jogban előírt szakmai titoktartási kötelezettség alapján, ideértve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettséget is, bizalmasnak kell maradnia.

3.2.   Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. az adatkezelés céljai;
 2. az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 4. adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 7. ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 8. a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a GDPR 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

3.3. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
 4. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a fentiekre figyelemmel azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembe vételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő Adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Nem jogosult az érintett az adatainak törlését kérni, illetve ilyen kérelem esetén az adatkezelő azokat nem jogosult törölni, amennyiben az alábbiak valamelyike miatt az adatkezelés szükséges:

 1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 2. a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből;
 3. a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 4. a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az adatok törlése valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 5. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

3.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fenti korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

3.5. Az adathordozhatósághoz való jog

Tekintettel arra, hogy a társaságnál automatizált adatkezelés nem történik, az érintettek az adathordozhatósághoz való jogukkal nem élhetnek.

3.6. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges)  alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. (Hírlevél, direkt marketing.) Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

A fentiekre legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

3.7. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

A társaság automatizált döntéshozatalt nem alkalmaz.

3.8. Korlátozások

Az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy magyarországi jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja a GDPR-ban szabályozott alábbi jogok adatkezelés alapelvei által előírt gyakorlását:

 1. a 12. cikkben foglalt, az átlátható tájékoztatásra, kommunikációra és az érintett jogainak gyakorlására vonatkozó intézkedéseket;
 2. a 13-14. cikkben foglalt, az Érintett részére rendelkezésre bocsátandó információk körét,
 3. az Érintett 15. cikkben rögzített hozzáférési jogát;
 4. az Érintett 16. cikkben rögzített helyesbítéshez való jogát;
 5. az Érintett 17. cikkben foglalt törléshez (elfeledtetéshez) való jogát;
 6. az Érintett 18. cikkben foglalt, adatkezelés korlátozásához való jogát;
 7. az Adatkezelő 19. cikkben foglalt értesítési kötelezettségét a személyes adatok helyesbítése, törlése tárgyában;
 8. az Érintett 20. cikkben foglalt adathordozhatósághoz való jogát;
 9. az Érintett 21. cikkben foglalt tiltakozáshoz való jogát,
 10. az Érintett 22. cikkben foglalt, az automatizált döntéshozatallal összefüggő jogait.

A fenti korlátozásokra kizárólag abban az esetben kerülhet sor, ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvető jogok és szabadságok lényeges tartalmát, valamint az alábbiak védelméhez szükséges és arányos intézkedés egy demokratikus társadalomban:

 1. nemzetbiztonság;
 2. honvédelem;
 3. közbiztonság;
 4. bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése vagy a vádeljárás lefolytatása, illetve büntetőjogi szankciók végrehajtása, beleértve a közbiztonságot fenyegető veszélyekkel szembeni védelmet és e veszélyek megelőzését;
 5. az Unió vagy valamely tagállam egyéb fontos, általános közérdekű célkitűzései, különösen az Unió vagy valamely tagállam fontos gazdasági vagy pénzügyi érdeke, beleértve a monetáris, a költségvetési és az adózási kérdéseket, a népegészségügyet és a szociális biztonságot;
 6. a bírói függetlenség és a bírósági eljárások védelme;
 7. a szabályozott foglalkozások esetében az etikai vétségek megelőzése, kivizsgálása, felderítése és az ezekkel kapcsolatos eljárások lefolytatása;
 8. az a)–e) és a g) pontban említett esetekben – akár alkalmanként – a közhatalmi feladatok ellátásához kapcsolódó ellenőrzési, vizsgálati vagy szabályozási tevékenység;
 9. az érintett védelme vagy mások jogainak és szabadságainak védelme;
 10. polgári jogi követelések érvényesítése.

A korlátozás csak annyiban érvényes, amennyiben a jogalkotási intézkedések adott esetben részletes rendelkezéseket tartalmaznak legalább:

 1. az adatkezelés céljaira vagy az adatkezelés kategóriáira,
 2. a személyes adatok kategóriáira,
 3. a bevezetett korlátozások hatályára,
 4. a visszaélésre, illetve a jogosulatlan hozzáférésre vagy továbbítás megakadályozását célzó garanciákra,
 5. az Adatkezelő meghatározására vagy az Adatkezelők kategóriáinak meghatározására,
 6. az adattárolás időtartamára, valamint az alkalmazandó garanciákra, figyelembe véve az adatkezelés vagy az adatkezelési kategóriák jellegét, hatályát és céljait,
 7. az érintettek jogait és szabadságait érintő kockázatokra, és
 8. az érintettek arra vonatkozó jogára, hogy tájékoztatást kapjanak a korlátozásról, kivéve, ha ez hátrányosan befolyásolhatja a korlátozás célját.

3.9. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

E tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább az alábbiakat:

 1. az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;
 2. az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket,
 3. az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, ide értve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Nem kell az érintettet tájékoztatni, ha:

 1. az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 2. az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, az 1. pontban említett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 3. a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

3.10. A Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonság Hatóságnál történő panasztételhez való jog

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-ban, vagy az adatkezelésre vonatkozó, bármely magyarországi jogszabályban foglaltakat.

Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről.

Az érintett más tagállam felügyeleti hatóságánál is előterjesztheti panaszát, amennyiben a feltételezett jogsértés más tagállamban történt, avagy az érintett lakóhelye, munkahelye, szokásos tartózkodási helye más tagállam területén található.

3.11. A bírósághoz fordulás joga

Az érintettnek joga van bírósághoz fordulni a felügyeleti hatóság rá vonatkozó döntésével szemben, ha úgy ítéli meg, hogy az a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény szerint bíróság előtt megtámadható. A hatóság határozata kizárólag akkor támadható meg közigazgatási bíróság előtt, ha az jogsértést tartalmaz.

Az érintettnek joga van bírósághoz fordulni az adatkezelővel szembeni jogorvoslathoz való jog érvényesítése érdekében is. Az adatkezelővel szembeni eljárást az adatkezelő tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.

A magyarországi perek esetén a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv. rendelkezései az irányadók.

Debrecen, 2018. augusztus 30. napján

Bíró Attila

ügyvezető